Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutej osoby – informačný systém vrátnica

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ GDPR“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: tomas.malnasi@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971779
(ďalej len „ Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa – Vrátnica:

 • 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2. Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Kontrola a evidencia vstupu oprávnených fyzických osôb do strážených priestorov Prevádzkovateľa.
 • 3. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem prevádzkovateľa);
  • -Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 4. Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o., IČO: 36 385 832, so sídlom: Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, ako poskytovateľ strážnej služby.
 • 5. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 • 7.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe ani nevzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom odvolať.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 8. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
 • 9.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • -Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Oboznámenie dotknutej osoby – informačný systém účtovné doklady

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ GDPR“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: eva.skokanova@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971709
(ďalej len „ Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa – Účtovné doklady:

 • 1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2.Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Spracúvanie účtovných dokladov.
 • 3.Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Ostatné príslušné právne predpisy;
  • -Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (pracovná zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, zmluva so zákazníkom, zmluva s dodávateľom).
 • 4.Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov Dotknutej osoby:
  • -Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, prípadne iné oprávnené subjekty v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • 5.Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6.Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 10 rokov.
 • 7.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe ani nevzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom odvolať.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 8.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (viď právne predpisy, uvedené vyššie), pričom bez poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľ nebude môcť splniť svoje zákonné povinnosti v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.
  • -Poskytovanie osobných údajov je podmienkou pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru / zmluvy so zákazníkom / dodávateľom medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia vyššie uvedenej pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru / zmluvy so zákazníkom / dodávateľom. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou by vyššie uvedená pracovná zmluva / dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru / zmluva so zákazníkom / dodávateľom nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť / plnenia a dotknutej osobe zo strany Prevádzkovateľa vo vyššie uvedenej pracovnej zmluve / dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru / zmluvy so zákazníkom / dodávateľom stanovené plnenia, resp. súčinnosť.
 • 9.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • -Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Oboznámenie dotknutej osoby – informačný systém mzdy a personalistika – uchádzač o zamestnanie

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: adriana.kovacsova@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971731
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby – uchádzačov o zamestnanie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa - Mzdy a personalistika s nasledovným:

 • 1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2.Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Vedenie výberového konania organizovaného Prevádzkovateľom vrátane vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
  • -Vedenie evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie.
 • 3.Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (pracovná zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy);
  • -Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov (súhlas dotknutej osoby v prípade vedenia evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie).
 • 4.Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám.
 • 5.Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6.Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania výberového konania.
  • -V prípade súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov za účelom vedenia evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po udelenia predmetného súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.
 • 7.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom vedenia evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe vzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom kedykoľvek odvolať podľa článku 7 ods. 3 GDPR / § 14 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 8.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (viď právne predpisy, uvedené vyššie), pričom bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou Prevádzkovateľ nebude môcť splniť svoje zákonné povinnosti v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi, čo môže mať negatívny dopad ako na Prevádzkovateľa, tak aj na dotknutú osobu.
  • -Poskytovanie osobných údajov je podmienkou pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia vyššie uvedenej pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou by vyššie uvedená pracovná zmluva / dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť a dotknutej osobe zo strany Prevádzkovateľa vo vyššie uvedenej pracovnej zmluve / dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru stanovené plnenia.
 • 9.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Oboznámenie dotknutej osoby – informačný systém mzdy a personalistika

podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: adriana.kovacsova@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971731
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa - Mzdy a personalistika s nasledovným:

 • 1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2.Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, týkajúcich sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, mzdových listov, výplaty mzdy zamestnancom, vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb a ročného zúčtovania daní, majetkových priznaní, evidencie dochádzky a dovoleniek, dohôd o hmotnej zodpovednosti, stravných lístkov, pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, evidencie úrazov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • 3.Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • -Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (písomná zmluva so sprostredkovateľom);
  • -Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok;
  • -Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
  • -Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov (pracovná zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).
 • 4.Kategórie spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Bežné osobné údaje;
  • -Osobitné kategórie osobných údajov (údaje týkajúce sa zdravia).
 • 5.Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútor, zástupcovia zamestnancov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti, spoločnosť SOFTIP, a.s., IČO: 36 785 512, so sídlom: Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava ako spracovateľ mzdovej agendy Prevádzkovateľa, 3PCentrum – Prehoda, s.r.o., IČO: 44 744 412, so sídlom: J. G. Tajovského 1854/11, 941 31 Dvory nad Žitavou, poskytujúca služby technika požiarnej ochrany a vykonávajúca úlohy bezpečnostno – technickej služby, SANTÉ-ENVIRO, s.r.o., IČO: 44 442 181, so sídlom: Záhradná 5547/9B, 901 01 Malacky, poskytujúca služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
 • 6.Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 7.Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu, vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi (do dovŕšenia 70. roku života zamestnanca – osobné spisy zamestnancov; 20 rokov – mzdové listy; 10 rokov – výplatné listiny, evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie, nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny; 5 rokov - rodinné prídavky a materské príspevky, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám, popisy pracovných činností, dohody o vykonaní práce, pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika, materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia, stravovanie zamestnancov – zabezpečenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 3 roky - evidencia dochádzky, evidencia dovoleniek, dohody o hmotnej zodpovednosti.
 • 8.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe ani nevzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom odvolať.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 9.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (viď právne predpisy, uvedené vyššie), pričom bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou Prevádzkovateľ nebude môcť splniť svoje zákonné povinnosti v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi, čo môže mať negatívny dopad ako na Prevádzkovateľa, tak aj na dotknutú osobu.
  • -Poskytovanie osobných údajov je podmienkou pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia vyššie uvedenej pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou by vyššie uvedená pracovná zmluva / dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť a dotknutej osobe zo strany Prevádzkovateľa vo vyššie uvedenej pracovnej zmluve / dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru stanovené plnenia.
 • 10.Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutých osôb:
  • -Zamestnanci Prevádzkovateľa.
 • 11.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Oboznámenie dotknutej osoby – informačný systém kamerové systémy

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: tomas.malnasi@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971779
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)
 • 1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa – Kamerové systémy:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2.Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, zdravia a majetku, odhaľovanie kriminality.
 • 3.Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem prevádzkovateľa);
  • -Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
  • -Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 4.Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o., IČO: 36 385 832, so sídlom: Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, ako poskytovateľ strážnej služby.
 • 5.Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6.Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa ich poskytnutia.
 • 7.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe ani nevzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom odvolať.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 8.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
 • 9.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Obonámenie dotknutej osoby – informačný systém evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Bešeňovská cesta 17 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
IČO: 34 144 137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro vložka č.: 2424/N
Kontaktné údaje: e – mail: adriana.kovacsova@thyssenkrupp.com, tel. č.: 0902971731
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa – Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb:

 • 1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
  • -Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.
 • 2.Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, na ktorý sú osobné údaje určené:
  • -Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 • 3.Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov.
 • 4.Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutej osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
 • 5.Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  • -Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • 6.Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
  • -Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 • 7.Práva dotknutých osôb:
  • -Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 ods. 1 a 2 GDPR / § 21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v článku 17 ods. 1 GDPR / § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je potrebné kvôli dôvodom, uvedeným v článku 17 ods. 3 GDPR / § 23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa článku 18 ods. 1 GDPR / § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
  • -Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. a), článku 9 ods. 2 písm. a) alebo článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • -Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nadprávami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • -Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe udelenia súhlasu z jej strany, t. j. dotknutej osobe ani nevzniká právo takýto súhlas so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom odvolať.
  • -Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR / Zákonom o ochrane osobných údajov.
 • 8.Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:
  • -Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Poskytovanie osobných údajov nie je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
 • 9.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
  • -Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.