ThyssenKrupp Materials Slovakia dodacie podmienky

ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Všeobecné dodacie podmienky platné od 14. Novembra 2014

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, tieto všeobecné dodacie podmienky sa vzťahujú na všetky dohody o predaji tovarov alebo o poskytnutí služieb v súvislosti s predajom tovarov, ktoré budú uzavreté v písomnej forme medzi spoločnosťou ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s.r.o. (v ďalšom: Predávajúci a/alebo Dodávateľ) a jeho zmluvným partnerom (v ďalšom Kupujúci a/alebo Objednávateľ).

Tieto všeobecné dodacie podmienky sú platné od 14. Novembra 2014 
a sú platné do odvolania, sú uverejnené na internetových stránkach Predávajúceho ( www.thyssenkrupp.sk), odtiaľ ich možno stiahnuť.

Potvrdenie objednávky Predávajúcim nie je znakom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami Kupujúceho, s výnimkou prípadov, keď to Predávajúci písomne vyhlasuje.

1. Viazanosť ponuky

Ponuka Predávajúceho predložená Kupujúcemu v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme – bez osobitného vyhlásenia Predávajúceho – má informatívny charakter, a strany k ničomu nezaväzuje.

2. Cena

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, používajú sa aktuálne cenníkové ceny predávajúceho.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, ceny platia pre prípad prevzatia tovaru v pobočke Predávajúceho, cena je stanovená ako netto cena a sú v nej zahrnuté náklady na nakládku tovaru. Pri fakturácii bude k cene pripočítaná cena zvýšená o DPH
v zmysle platných predpisov.

Predávajúci je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru aj po uzatvorení zmluvy, pokiaľ nastanú skutočnosti, ktoré bez zvýšenia kúpnej ceny zapríčinili zvýšenie nákladov (napr. zvýšenie cien, zmeny kurzu meny)
u Predávajúceho. O tejto skutočnosti a o výške zvýšenia ceny Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, prepravné náklady nesie Kupujúci, prepravné náklady nie sú zahrnuté v kúpnej cene.

3. Certifikáty kvality

Predávajúci potvrdzuje kvalitu dodaného tovaru spôsobmi podľa noriem EN
a príslušných právnych predpisov, resp. podľa požiadaviek Kupujúceho.

4. Plnenie

4.1. Čas plnenia

Dodacia lehota potvrdená Predávajúcim pri potvrdení objednávky nie je záväzná
s výnimkou prípadov, keď sa strany o termíne dohodli písomne (listom, faxom alebo e-mailom).

Čas plnenia je termín dohodnutý vopred stranami faxom alebo e-mailom.

4. 2. Oznámenie o plnení

Ak ku plneniu nedôjde pri uzatvorení zmluvy, ale v neskoršom termíne, o termíne plnenia sa strany dohodnú faxom alebo e-mailom.

Pokiaľ odvoz tovaru zabezpečí Kupujúci alebo ním poverená osoba, strany sa okrem termínu prevzatia tovaru dohodnú aj na dopravnom (prepravnom) prostriedku.

Ak Kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať tovar v dohodnutom termíne, Predávajúci je oprávnený uskladniť tovar na náklady a riziko Kupujúceho. Náklady na uskladnenie neprevzatého tovaru sa stanovujú paušálne (denne) vo výške 0,1% katalógovej ceny, táto čiastka sa na faktúre uvádza ako osobitná položka. Ak Kupujúci neprevezme tovar do 8 dní od dohodnutého termínu a svoje zmeškanie neospravedlnil, Predávajúci to bude interpretovať ako protiprávne odstúpenie od zmluvy. je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

4.3. Čiastočné plnenie

Predávajúci je oprávnený dodať plnenie po čiastkach alebo predčasne, toto plnenie môže Predávajúci odmietnuť iba vtedy, ak by uňho vznikli dokázateľne neúmerné dodatočné náklady.tak bolo zmluvnými stranami dohodnuté.

V prípade predčasného alebo čiastočného plnenia Kupujúci je povinný uhradiť alikvotnú časť kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuhradí cenu tovaru odovzdaného
v rámci predčasného plnenia, až do uhradenia faktúry Predávajúci je oprávnený odzamietnuť ďalšie plnenie.

4.4. Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je prevádzka Predajcu.

Strany sa môžu dohodnúť na tom, že Predajca zabezpečí prepravu výrobku s tým, že miestom plnenia aj v tomto prípade bude prevádzka Predajcu
a Kupujúci/Zákazník uhradí Predajcovi/Prepravcovi náklady na prepravu. Na faktúre vystavenej za dodané výrobky budú náklady za prepravu uvedené ako samostatná položka.

Miestom plnenia zmluvy je pobočka Predávajúceho.

Pri prevzatí tovaru Kupujúci alebo ním poverený prepravca je povinný dodržiavať nasledovné interné predpisy Predávajúceho, ktoré sa týkajú manipulácie s tovarom a ochrany majetku:

 • pri vjazde do areálu na dopravnom prostriedku nesmie byť tovar, ktorý je
  v ponuke Predávajúceho,
 • dopravný prostriedok musí byť technicky spôsobilý na nakládku podľa typu tovaru (v prípade nakládky žeriavom musí byť otvorený zhora, v prípade nakládky vysokozdvižným vozíkom musí byť otvorený zboku).
 • Údaje potrebné k identifikácii firmy alebo osoby, ktoré boli poverené Kupujúcim prepravou tovaru Kupujúci musí dopredu doručiť Predávajúcemu, prepravca musí svoju totožnosť potvrdiť príslušnými dokladmi.

V prípade porušenia uvedených podmienok Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie.

Prepravca poverený Kupujúcim odvozom tovaru je povinný dodržiavať predpisy BOZP platné v areáli Predávajúceho, a musí nosiť osobné ochranné pomôcky. Ak pre zanedbanie tejto povinnosti dôjde k pracovnému úrazu, vyšetrenie, evidovanie a nahlásenie pracovného úrazu je povinnosťou Kupujúceho.

5. Nahlásenie a vybavenie reklamácií

Ak Kupujúci zistí množstevné rozdiely, reklamáciu musí nahlásiť hneď pri prevzatí tovaru alebo musí ju vyznačiť na dodacom liste. Podpis Kupujúceho alebo ním poverenej osoby na dodacom liste, faktúre alebo nákladnom liste znamená súhlas s množstvom dodaného tovaru.

Čas a spôsob nahlásenia reklamácie kvality dodaného tovaru:

 • pokiaľ sa reklamácia týka mechanických vád (hrdza, iné poškodenie) celej baliacej jednotky, reklamáciu treba nahlásiť okamžite pri plnení, vady treba uviesť na dodacom liste a treba zdokladovať aj fotografiami,
 • pokiaľ sa reklamácia týka vád týč a tabúľ vo vnútri baliacej jednotky, zjavné vady treba nahlásiť písomne do 8 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru,
 • skryté vady sa nahlásia písomne okamžite po ich zistení, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Minimálne obsahové náležitosti reklamácie kvality tovaru sú: číslo dodacieho listu, rozmery a sériové číslo vadného produktu, protokol o kontrole tovaru, ktorou sa potvrdzuje vada, resp. fotodokumentácia. Reklamáciu možno nahlásiť písomne: e-mailom, faxom alebo poštou.

Predávajúci potvrdí príjem reklamácie do 1 dňa (v prípade pracovného voľna v prvý pracovný deň po voľnom dni), dátum doručenia reklamácie je dňom potvrdenia prijatia.

Kupujúci je povinný zachovať stav tovaru, kvalitu alebo množstvo ktorého je predmetom reklamácie, v stave, v akom bol prevzatý, je povinný ho uskladňovať oddelene od iných tovarov a musí umožniť Predávajúcemu prehliadku, identifikáciu a prípadné preskúšanie tovaru.

Zodpovednosť Predávajúceho sa vzťahuje iba na nároky stanovené právnym predpisom, technickou normou alebo zmluvou.

Predávajúci odmietne všetky nároky na uplatnenie reklamácie a zodpovednosť za vady v nasledovných prípadoch:

 • ak Kupujúci neumožní Predávajúcemu jednoznačnú identifikáciu tovaru, ktorého sa týka reklamácia, resp. odobratie vzoriek a to súčasne s nahlásením reklamácie,
 • ak tovar, ktorého sa reklamácia týka bol spracovaný alebo oproti pôvodnému stavu pri dodávke akýmkoľvek spôsobom upravený (napr. tepelne spracovaný), výnimkou sú prípady, ak tomu Predávajúci dal písomný súhlas,
 • ak kvalitatívna vada tovaru, ktorého sa reklamácia týka, vznikla dôsledkom nesprávneho skladovania alebo použitia zo strany Kupujúceho,
 • kvalitatívna vada bola nahlásená neskoro, reklamácia bola obsahovo neúplná alebo bola nahlásená ústne,
 • v čase prevzatia tovar sa nelíši alebo len v minimálnej miere líši od špecifikácie podľa dohody, resp. množstevný rozdiel nepresahuje +/- 10%,
 • tovar nevyhovuje špeciálnym – výrobným alebo iným – nárokom Kupujúceho,
  s výnimkou prípadov, ak tieto špeciálne požiadavky Kupujúceho boli potvrdené Predávajúcim písomnou formou.

V prípade neoprávnenej reklamácie všetky náklady súvisiace s prepravou, skúšaním, ako aj znehodnotením tovaru hradí Kupujúci.

Pokiaľ tovar má menšiu zjavnú alebo skrytú vadu, Kupujúci môže voči predávajúcemu uplatniť nárok na zníženie ceny tovaru.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dopredu, pri uzatvorení zmluvy, resp. dodatočne v lehote podľa dohody, obyčajne pri prevzatí tovaru v mene podľa dohody bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.

Podmienkou odloženej platby je, aby Kupujúci disponoval potrebným poistením úveru a úverovým rámcom.

V prípade odloženej platby lehota splatnosti faktúry sa určuje v dňoch a započítajú sa aj dni pracovného voľna.

Ak Kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť zákonný úrok
z omeškania platný v deň splatnosti faktúry.

Ak Kupujúci neuhradí svoje finančné záväzky voči Predávajúcemu v lehote splatnosti, resp. prekročí úverový limit, Predávajúci je oprávnený zastaviť všetky dodávky, realizovať potvrdené objednávky, resp. je oprávnený dodávky realizovať až po splnení určitých podmienok.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, Kupujúci uhrádza celú sumu faktúry.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho Kupujúci nie je oprávnený previesť alebo postúpiť svoje práva, resp. povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu prevzatého tovaru bez uplatnenia protipohľadávky alebo zápočtu. Prípadná reklamácia zo strany Kupujúceho nemá na zaplatenie faktúry odkladný účinok.

7. Vlastníctvo tovaru

Neuhradený alebo čiastočne uhradený tovar zostáva – až do uhradenia celej kúpnej ceny – vo vlastníctve Predávajúceho, nezávisle od toho, či ho už Kupujúci predal, resp. iným spôsobom použil. Náklady na uskladnenie tovaru vo vlastníctve Predávajúceho znáša Kupujúci, ktorého úlohou je chrániť tovar pred poškodením
a zničením.

8. Zánik zmluvy

V prípade bežného tovaru, ktorý je v ponuke Predávajúceho, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do prevzatia tovaru. V prípade špeciálnych produktov, ktoré majú byť zakúpené podľa požiadaviek Kupujúceho, Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy len do vzniku zmluvy medzi Predávajúcim a treťou osobou o nákupe predmetného produktu.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak Kupujúci neprevezme tovar v čase plnenia, resp. do 8 dní odo dňa oznámenia a svoje konanie neospravedlní. .

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je na kupujúceho vyhlásený konkurz alebo je v likvidácii.

9. Riešenie sporov

Pri výklade tejto zmluvy sú v každom prípade smerodajné právne normy Slovenskej Republiky. V otázkach, ktoré nie sú upravované v tejto zmluve, sú smerodajné ustanovenia Slovenského Občianskeho zákonníka a iné príslušné platné právne predpisy Slovenskej Republiky.

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných dodacích podmienok stáva neplatným, nevykonateľným, resp. nebude možné ho interpretovať, to nemá vplyv na platnosť iných ustanovení.

Strany sa budú usilovať o to, aby právne spory vyplývajúce z tejto zmluvy boli urovnané dohodou. Po neúspechu týchto rokovaní sa obrátia na súd,
v predmetnom spore bude príslušný súd podľa sídla Predávajúceho.

Nové Zámky, 14.11. 2014